photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Stichting voor Vrijheid van Meningsuiting en Meningsvorming

© 25 maart 2016 Marthijn Uittenbogaard

Korte inleiding:

Vrijheid van meningsuiting en daaraan gekoppeld die van de meningsvorming zijn mensenrechten waarmee alle andere mensenrechten bepleit kunnen worden. 'Eerst verbrandt men boeken daarna mensen', is nogal eens waarheid. Met de vrijheid van meningsuiting kan je alle andere vrijheden bepleiten en beargumenteren. Het tegendeel is ook waar: je kan alle onvrijheden bepleiten en beargumenteren. Toch overwint de waarheid waarschijnlijk eerder wanneer iedereen zich mag uiten en alle standpunten gehoord kunnen worden. Men houdt eerder rekening met minderheden wanneer deze minderheden niet monddood gemaakt worden.

Doel SVVM:

Het doel van de stichting is het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en meningsvorming. Zij probeert mensen tot nadenken over deze materie te bewegen middels standpunten die zij als stichting uitdraagt. Ze maakt zich tevens sterk voor de veiligheid van personen die bedreigd worden vanwege hun geuite of veronderstelde mening. De stichting draagt standpunten uit waarvan zij denkt dat dit nastrevenswaardige waarden zijn. Zij staat altijd open voor tegenargumenten en/of nuanceringen van haar eigen standpunten. Zoals het hoort.

Basisregels van de Stichting voor Vrijheid van Meningsuiting en Meningsvorming (SVMM):

- Oproepen tot wetsovertredend gedrag blijft strafbaar.

- Journalisten en overige burgers hebben vooraf geen toestemming nodig van de overheid (of van wie dan ook) tot publicatie van teksten, tekeningen, schilderijen, foto's, kunstuitingen, films en dergelijke.

- Overheden mogen boeken en dergelijke niet verbieden op grond van een onwelgevallige inhoud.

- Verheerlijking van geweld dient niet strafbaar te zijn. Het woord verheerlijking is sowieso subjectief.

- Ontkennen van de Holocaust moet niet strafbaar zijn. (Geen enkel bestuurslid van SVMM ontkent overigens de Holocaust.)

- Organisaties mogen niet verboden worden vanwege diens standpunten.

- Teksten met bedreigingen of met oproepen tot wetsovertredend gedrag zijn op zich niet strafbaar. Enkel de uiter van de bedreigingen en de oproeper tot wetsovertredend gedrag is strafbaar (en dus eventueel vervolgbaar).

- In een dictatuur kan oproepen tot wetsovertredend gedrag soms juist zijn. SVMM raadt mensen aan niet te lichtvoetig hiermee om te gaan: denk niet te snel in een dictatuur te leven. Het middel van het vrije woord heeft altijd prioriteit bij het willen veranderen van misstanden.

- Mensen mag nimmer verboden worden om hun mening publiekelijk te uiten. Dit geldt dus ook voor (ex-)gedetineerden.

- Niemand mag zijn of haar stemrecht verliezen. Dit geldt voor zowel het actieve als het passieve stemrecht.

- Voor religie gelden geen uitzonderingen wat betreft al deze regels.

- Voor pornografie gelden geen uitzondering wat betreft al deze regels.

- Blasfemie dient niet strafbaar te zijn.

- Majesteitsschennis dient niet strafbaar te zijn.

- Opruiing is enkel strafbaar bij oproepen tot wetsovertredend gedrag. Als apart wetsartikel kan het geschrapt worden. Hetzelfde geldt voor aanzetten tot haat.

- Schennispleging van de eerbaarheid, wat men daar ook onder verstaat, dient niet strafbaar te zijn.

- Belediging dient niet strafbaar te zijn. Wanneer belediging verwoordt tot stalking: bijvoorbeeld iemand op straat heel vaak beledigingen naroepen, kan dit uiteraard wel als strafbaar gelden.

- Demonstraties mogen nooit plaatsvinden voor woningen van mensen waartegen gedemonstreerd wordt. Zo'n bedreigende demonstratie tast anders het recht op woongenot te zeer aan.

- Voor een demonstratie is vooraf geen vergunning nodig van de overheid.

- Alleen rechters kunnen een eventuele rectificatie in een journalistiek medium afdwingen.

- Publicisten mogen nimmer gegijzeld worden of anderszins gechanteerd om hun bronnen prijs te geven. Concreet mag de politie ze niet vastzetten om deze informatie trachten te achterhalen.

- Encryptie dient nimmer - en dus voor niemand - verboden te worden.

- Personen die vanwege hun mening sterk bedreigd worden hebben recht op goede bescherming.

- Er dient een landelijk team te worden opgericht die de beveiliging van bedreigde personen coördineert en die bijvoorbeeld lokale politie opdracht kan geven tot specifieke beveiligingsmaatregelen. Willekeur en onervarendheid van gemeenten wordt zo voorkomen. Dit team geldt ook voor personen die bedreigd worden om wie of wat ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bedreigd worden vanwege hun afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur of vanwege hun criminele verleden, et cetera.

- Mensen mogen niet gedwongen te worden om te verhuizen omdat buren van bedreigde personen eventueel overlast ondervinden of mogelijk gevaar lopen. Denk aan de zaak Ayaan Hirsi Ali.

- Iemand mag de toegang tot ons land niet geweigerd worden op basis van diens mening.

- In gevangenissen en in psychiatrische klinieken dient geen censuur plaats te vinden. Als voorbeeld: een artikel dat iemand een gedetineerde toezendt dient niet achtergehouden te worden.

- Niemand mag de toegang tot het internet, tot publieke boeken en tijdschriften worden ontzegd.

- Minderjarigen hebben geen toestemming nodig van ouders, schoolbesturen of wie dan ook om hun mening publiekelijk te uiten.

- Voor minderjarigen gelden geen uitzonderingen. Wel kan er op boeken, cd's, games en dergelijke een leeftijdsindicatie gezet worden waardoor mensen er zelf voor kunnen kiezen hier rekening mee te houden.

- Copyrights op (gesproken) teksten, films en muziek vervallen tien jaar na publicatie van het origineel.

- Klederdracht valt ook onder de meningsuiting: mensen mogen zich kleden hoe ze maar willen.

- Iemand bedreigen blijft strafbaar omdat je hiermee mensen bang maakt om hun mening te uiten.

- Het voor de gein hard roepen van 'brand' in een overvolle zaal is strafbaar vanwege het in gevaar brengen van mensen die in paniek elkaar onder de voet kunnen lopen.

[Noot: Deze stichting is helaas fictief momenteel. Tekst voor het eerst online op deze website: svvmblog.wordpress.com/]

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."