photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek

© 25 september 2020 Marthijn Uittenbogaard

Hieronder vindt u de emailcorrespondentie tussen de Koninklijke Bibliotheek en mij. De Koninklijke Bibliotheek mailde mij, omdat ze blijkbaar besloten heeft een van mijn websites te willen archiveren. Mijn andere websites echter, gaan ze niet archieveren helaas. Dit omdat ze (onnodig) bang zijn voor juridische conseqenties: "Gezien de mogelijke strafrechtelijke risico's die uw drie websites marthijn.nl, brongersma.info en pnvd.nl [bij pnvd.nl ben ik niet meer betrokken] naar uw eigen zeggen lopen, zullen wij deze websites niet opnemen."Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Bibliotheek
[25-09-2020]

Geachte heer Uittenbogaard,

Veel dank voor uw antwoord. We nemen uw website Seksencyclopedie graag op in ons webarchief, met onze hartelijk dank dat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.
Voor uw overige websites wijzen we u op het alternatief van het Internet Archive. Op zijn pagina https://archive.org/web/ kunt u zelf de webpagina's aandragen die naar uw mening gearchiveerd dienen te worden.

Met vriendelijke groet,
P. de B. [edit naam]
Collectiespecialist Webarchief
Afd. Collecties[24-09-2020]

Geachte G. van V. [edit],

Uw antwoord vind ik onbevredigend. U schrijft dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) sites niet opneemt gezien de 'mogelijke strafrechtelijke risico's' daarvan. Zelf weet ik niet of men zo ver wil gaan met de gedachtepolitie dat deze sites strafbaar worden. Maar het gaat er in jullie geval om of de KB strafbaar handelt. Wat is er strafbaar aan als de KB deze sites archiveert? Volgens mij helemaal niets.

Ik schreef in mijn vorige mail: 'Ik vind informatie zeer belangrijk om te bewaren voor het nageslacht.' Juist de KB zou dit ook moeten onderschrijven en dus ook informatie moeten opslaan die mogelijk verloren gaat. Juist dan zou ik zeggen.

Ook werden vroeger boeken verboden. Lolita van Nabokov was in Frankrijk jaren verboden. In Nederland hadden we andere boeken op de verboden lijst staan. Zoals Bob en Daphne meen ik. Een KB moet alles verzamelen, en bij een (altijd onterecht en tijdelijk) verbod kan zij het achter slot en grendel plaatsen, enkel toegankelijk onder voorwaarden. Ik meen dat jullie dat ook doen met bijvoorbeeld de kinderpornoblaadjes uit de jaren 1970 van Joop Wilhelmus (denk aan het blad Lolita). Dat jullie deze bladen wel hebben, alleen kan men deze niet zo maar inzien, gedurende het onterechte tijdelijke verbod.

Op mijn sites staat overigens geen kinderporno, anders waren de sites allang offline gehaald. Het gaat mogelijk om gedachtepolitie.

groet,
Marthijn Uittenbogaard[24-09-2020]

Geachte heer Uittenbogaard,

De KB tracht een zo compleet mogelijk beeld te verzamelen van alle publicaties die in Nederland zijn verschenen en kijkt daarbij in principe niet naar de inhoud en opvattingen zoals die in publicaties wordt weergegeven. Wel zijn wij gehouden aan de wet. Gezien de mogelijke strafrechtelijke risico's die uw drie websites marthijn.nl, brongersma.info en pnvd.nl naar uw eigen zeggen lopen, zullen wij deze websites niet opnemen.

De KB archiveert geen e-mail correspondentie. Wel zou het interessant kunnen zijn om in Nederland uitgegeven boeken en tijdschriften die in uw privé-bezit zijn en die ontbreken in de KB-collectie in een later stadium aan de KB over te dragen. Via onze catalogus is na te gaan welke titels dit betreft. Het kan voorkomen dat bepaalde titels in het verleden niet zijn gedeponeerd bij de KB als archiefexemplaar. Hoe ouder een titel is hoe vaker dat over het algemeen voorkomt, zeker voor 1974 toen het Depot van Nederlandse Publicaties is ontstaan. Ook voor fysieke publicaties geldt dat we aan de wet zijn gehouden.

Met vriendelijke groet,

G. van V. [edit]
Relatiebeheerder
Afdeling Collecties
W www.kb.nl/depot[23-09-2020]

Geachte P. de B. [edit],

Ik ben blij dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) mijn website www.seksencyclopedie.nl wil archiveren. Ik ben bang dat de Nederlandse overheid achter de schermen, en de Nederlandse Justitie voor de schermen, mij geheel het zwijgen op wil leggen en dat men misschien al mijn websites als verboden willen gaan verklaren. Zo heb ik nog twee websites waarvan ik het fijn zou vinden als jullie deze ook bekijken om eventueel te archiveren. Het betreft:
- www.marthijn.nl
- www.brongersma.info

Marthijn.nl bevat zo'n beetje al mijn persoonlijke schrijfsels gedaan door de jaren heen. 205 publicaties: https://marthijn.nl/p/ Op seksencyclopedie staan een deel van deze publicaties, maar later zette ik deze voort op marthijn.nl .
Brongersma.info bevat vele teksten en citaten (vele duizenden) aangaande pedofilie, kinderseksualiteit en de geschiedenis daarvan. Zo staat er ook veel informatie die je nergens anders op het net vindt. Waaronder informatie die politici liever niet willen dat het volk die leest, waaronder hoe verschillende politieke partijen tegen het onderwerp pedofilie aankeken in de jaren 1970 en 1980. Journalisten en scriptieschrijver benaderen mij dikwijls met (aanvullende) vragen en zij raadplegen mijn site regelmatig.

Een site waar ik niet meer bij berokken ben, maar die mogelijk ook het gevaar loopt verplicht te verdwijnen is deze: www.pnvd.nl .

Archiveert de KB naast boeken, tijdschriften en websites ook emailarchieven, die achter slot en grendel bewaard blijven en pas later openbaar worden?

Het fysieke archief van Vereniging Martijn, plus mijn privé-archief (want lang niet alles was ooit van de vereniging wat ik bezat) is door de politie in beslag genomen. Wat ik het belangrijkste vind is dat dit archief niet vernietigd wordt! Misschien kunnen jullie daar iets mee, om dit te voorkomen. Het betreft vele ordners. Zie hier onderaan bij het kopje 'mappen': https://www.brongersma.info/Bieb . De boeken daarboven, en de meeste tijdschriften, heb ik nog in mijn bezit. Niet alle tijdschriften echter, daar de politie ook daarvan sommige meenam, zoals nieuwsbrieven van de NVSH. Boekverbranding ligt op de loer in Nederland.

Ik vind informatie zeer belangrijk om te bewaren voor het nageslacht. Zelf heb ik altijd veel bewaard, echter deed ik dit niet voor onbevoegden zoals de politie.

groet,
Marthijn Uittenbogaard[23-09-2020]

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.seksencyclopedie.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 23 oktober 2020. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix (1). Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de beperkingen die zijn aangegeven in het zogenaamde robots.txt-bestand te vaak complete archivering verhinderen. Eventuele beperkende aanwijzingen in dit robots.txt-bestand (2) zullen wij daarom negeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen wij testen in hoeverre uw website is te archiveren bij het respecteren van de beperkingen. In overleg met u kunnen wij daarna bepalen of archivering nog zinvol is.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering of het te zijner tijd via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 23 oktober 2020 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl .

Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:

P. de B. [edit] Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
webarchivering@kb.nl

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op: https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering

Met vriendelijke groet,

L. J. [edit]
Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix
(2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txtbron: 'Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek'; Emailcorrespondentie tussen de Koninklijke Bibliotheek en Marthijn Uittenbogaard; 23, 24 en 25 september 2020


Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."